Pomoc:Fundacja

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cele Fundacji

Celem Fundacji sedina.pl. jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej poprzez szeroko rozumianą promocję historii miasta Szczecina i jego okolic, w szczególności w zakresie:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji;
 • budowania tożsamości lokalnej;
 • rozwoju świadomości kulturowej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
 • oświaty i wychowania;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • krajoznawstwa;
 • rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa;
 • działań na rzecz integracji europejskiej w szczególności poprzez współpracę środowisk polskich i niemieckich zajmujących się tematyką związaną z celem fundacji.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez

 • prowadzenie „Portalu Miłośników Dawnego Szczecina SEDINA.PL;
 • organizowanie, wykonywanie i promocję projektów wspierających rozwój świadomości i edukację historyczną mieszkańców Szczecina;
 • organizację konferencji i wystaw;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji;
 • współpraca z pokrewnymi Fundacjami krajowymi i zagranicznymi;
 • opiniowanie inicjatyw społecznych wpisujących się w cele i działalność fundacji;
 • przyznawanie stypendiów, dotacji itp.;
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług od innych podmiotów mogących wspomóc działalność Fundacji;
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe;
 • udzielanie pomocy inicjatywom, które posiadają podobne cele statutowe.

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji powstaje z następujących źródeł:

 • darowizn, spadków i zapisów;
 • dotacji i subwencji;
 • dotacji i subwencji i finansowań celowych pochodzących z funduszy pomocowych w ramach Unii Europejskiej;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z działalności własnej oraz majątku Fundacji.

Dane teleadresowe

sedina.pl
ul. Cisowa 33 (tylko do korespondencji)
71-014 Szczecin
Kontakt: fundacja@sedina.pl


NIP 8522576016
REGON 320872420
Rachunek bankowy MultiBank 24 1140 2017 0000 4702 1185 5022


Obsługa księgowa: Biuro Rachunkowe SOROBAN

Darowizny i dotacje

Jeśli chcesz finansowo wesprzeć działalność Internetowej Encyklopedii Szczecina lub innych projektów realizowanych przez naszą fundację, możesz zrobić to przekazując darowiznę w dowolnej kwocie na konto:

sedina.pl
ul. Cisowa 33
71-014 Szczecin
MultiBank 24 1140 2017 0000 4702 1185 5022

Jesteśmy zarejestrowaną organizacją, dzięki czemu każdy darczyńca może na podstawie dokumentu potwierdzenia wpłaty odpisać sobie 6% darowanej kwoty od dochodu.

Podatnik może dokonać odliczenia darowizny w wysokości 6 % dochodu na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) i w wysokości 10% dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. nr 54 poz. 654 z póżn. zm.)